Filosofija. Psichologija. Sveikata | Šventraščiai

Šrimati Radharanės lotosinių pėdų simbolių reikšmės

Šrimati Radharanės lotosinių pėdų simbolių reikšmės

Šrimati Radharanės lotosinių pėdų simbolių reikšmės

Prieš toliau skaitant labai rekomenduoju paklausyti trumpas maldas (www.youtube.com), pirmosios vertimas toliau ir bus pateiktas .

vṛndāvaneśvari tavaiva padāravindaṁ

premāmṛtaika-makaranda-rasaugha-pūrṇam|

hṛdy arpitaṁ madhupateḥ smara-tāpam ugraṁ

nirvāpayat parama-śītalam āśrayāmi ||13||

O, Vrindavano karaliene, aš nuolankiai priimu prieglobstį prie tavo lotoso pėdų, kurios pripildytos neišsenkančiais kiekiais kvapnaus nektaro, išskirtinės meilės ambrozijos. Kai tu švelniai uždedi šias ypatingai vėsinančias pėdas ant Krišnos širdies (krūtinės), baisios troškimų liepsnos, kurios jį taip stipriai kankina užgęsta. (RRSN 13)

Šrimati Radharanės lotosinių pėdų simboliai aprašyti Šrilos Prabhupados Šrimad Bhagavatam knygos 10 giesmės 30 skyriaus 28 posmelio komentaruose:

Ta gopė, be abejonės, geriau už mus visas garbino visagalį Dievo Asmenį Govindą, nes Jis buvo toks patenkintas, kad paliko mus ir atsiskyrė su ja nuošalioje vietoje.

(SB 10.30.28)

                             Komentaro ištrauka. “<…>Šrila Višvanatha Čakravartis pateikia išsamų Šrimati Radharani pėdsakų aprašymą, kurį jis paėmė iš Šrilos Rūpos Gosvamio „Šri Ujjvala- nilamani“: „Vieta prie Jos kairiosios pėdos nykščio pagrindo yra pažymėti miežio grūdo ženklu, žemiau jo matome diską, po juo – skėtį, o po skėčiu – apyrankę. Nuo pėdos vidurio iki sąnaros tarp nykščio ir antrojo piršto eina verikali linija. Prie trečiojo piršto pagrindo matome lotosą, po juo- vėliavą su kotu, po vėliava – lianą su gėlės žiedu. Vieta ties Jos mažylio pagrindu pažymėta dramblių badiklio ženklu, o ant kulno puikuojasi pusmėnulis. Taigi iš viso ant jos kairiosios pėdos yra vienuolika ženklių.

                             Prie dešiniosios Jos pėdos nykščio pagrindo matome kriauklę, žemiau jos- ietį. Vieta prie Jos mažylio piršto pagrindo pažymėta aukuro ženklu, po juo matome auskarą, o dar žemiau kuoką. Prie antrojo, trečiojo, ketvirtojo ir mažojo pirštų pagrindo puokuojasi kalno, po juo – karo vežimo ženklas, o ant kulno matome žuvį.”

Toliau galite susipažinti su kiekvieno simbolio reikšme:

LIETSARGIS (catra) Šis ženklas patvirtina, jog tie kurie priėmė Šrimatės Radharanės prieglobstį yra apsaugoti nuo materialių nesėkmių lietaus. Kita simbolinė reikšmė būtų, jog tie kurie sėdi Jos kojų pavėsyje, yra išaukštinami kaip kad didieji karaliai (maharajai), kuriems virš galvų būna laikomi skėčiai.

Lietsargis taip pat nurodo, jog Šri Radhos pėdos suteikia palengvėjimą mylimam Šri Krišnai nuo karščio, kurį jis jaučia nematydamas mylimosios.

PUSMENULIS (ardha-candra) simbolizuoja kad Viešpaties Pėdos suteikia trokšamus dalykus atsidavusiems. Kaip kad mėnulis spinduliuoja nektarišką vėsą, panašiai ir Šri Radhos lotosinės pėdos užlieja nektaru atsidavusiuosius, išsklaidydamas trejopas materialias negandas (kančias).

ŽUVIS (matsya) – Šis ženklas nurodo į daugelį dalykų. Kaip kad žuvis negali gyventi be vandens, panašiai ir atsidavę bhaktai negali gyventi be Šrimati Radharanės, jie nuolat ieško prieglobsčio prie Jos lotosinių pėdų. Kita reikšmė susijusi su nepastovumu; Kaip kad žuvis retai būna vienoje vietoje (ji nuolat juda ir blaškosi), taip ir protas yra labai nepastovus. Tik po ilgos meditacijos į lotosines Šri Radhos pėdas tinkama nuotaika pagaliau patenka į širdį. Dar viena reikšmė susijusi su aplinka; Kaip kad žuviai reikia vandens, kurio savybė yra skysta, taip ir Šrimati Radharanės prielankumas ateina į tas širdis, kurios yra ištirpusios nuo šiltų meilės emocijų Jai.

KRIAUKLĖ (sankha)

Šis ženklas yra labai palankus, jis nurodo keletą svarbių dalykų. Tie, kurie priima prieglobstį prie šių Šri Radhos lotosinių pėdų, visada yra ir bus išgelbėti nuo įvairiausių nelaimių. Kaip kad arati ceremonijos metu kriauklė būna naudojama vandeniui laikyti (kuris siūlomas iškart po ghee lempos ugnies), taip ir lotoso pėdos laiko transcendentinį vandenį, kuris nuramina Jos bhaktus nuo liepsnojančių materialių kančių ugnies. Šis simbolis taip pat tarsi skelbia galutinę bhaktų pergalę, atsidavę Šrimati Radharanei nesunkiai peržengia visą materialų egzistencijos vandenyną. Šis ženklas taip pat gali būti siejamas su drąsa. Tie, kurie prisimena Šri Radhos lotoso pėdas tampa bebaimiai.

DISKAS (chakra) –Šis ženklas nukerta visus šešis atsidavusiojo priešus,- geismą, pyktį, godumą, polinkį į iliuziją, pavydą ir pamišimą.

DRAMBLIŲ BADIKLIS (ankusa) Šis ženklas reiškia, jog tie kurie medituoja į lotosines Šri Radhos pėdas sugebės kontroliuoti protą tinkama linkme. Kita reikšmė, jog tie kas medituoja į Viešpatį yra iškiliausi iš žmonių, kaip kad ant dramblio esantys yra aukščiau pėsčiųjų.

Dar vieną simbolinė prasmė, gali būti siejama su tuo, jog Krišnos protą pilnai kontroliuoti gali tik Radharanė.

VĖLIAVA (dhvaja) – Šis ženklas skelbia, jog tie atsidavę, kurie medituoja į nuostabias Šrimati Radharanės pėdas gali jaustis saugūs, nes yra apsaugoti  nuo įvairiausių pavojų ir baimių.

LOTOSAS (kamala)

Šį ženklą interpretuoti galima labai įvairiai. Viena iš reikšmių gali asocijuotis su godumu. Atsidavusiųjų bhaktų protai vis godžiau siekia Šrimati Radharanės malonės, kaip kad bitės nerimastingai ieško nektaro.

Kita reikšmė yra siejama su aplinka. Lotosas išauga ir pražysta ten kur yra vanduo. Taip ir didžiausią malonė apsireiškia tiems, kurių akys nuolat pasruvusios ašaromis prašant Šrimati Radharanės lotosinių pėdų prieglobsčio.

Šis ženklas taip pat rodo, kad likimo deivė Šri Laksmi Devi visada yra netoliese Jos pėdų ir nuolankiai tarnauja Dieviškai Porai.

Šri Radhos pėdos yra tokios minkštos, kad jas galima palyginti tik su lotoso žiedlapiais; sakoma, jog pirmą kartą žvilgtelėjęs į Jos pėdas, pamanytum, kad tiesiogiai matai švelnius lotoso žiedus.

Lotosas žydi dieną, o naktį susitraukia. Tie, kurie medituoja į Šri Radhos lotoso pėdas, visada patiria ekstatines emocijas (sattvika bhava), kurios išsklaido nežinojimo tamsą ir padeda atsidavusiems sužydėti gražiausiomis spalvomis.

Lotoso nektaras pritraukia bitę, kaip kad Šrimati Radharanė pritraukia visus bhaktus (net ir tuos, kurie jau turi skonį atsižadėjimui ar siekiančius impersonalių žinių).

GĖLĖ (puspa)

Šis ženklas simbolizuoja, kad dieviška Šri Radhos pėdų šlovė sklinda visur, kaip kad nuostabių gėlių kvapas. Tai taip pat nurodo, kad pėdos yra minkštos kaip gėlių žiedlapiai.

Dar viena reikšmė siejama su žydėjimu. Kaip vaizmedžiai pražysta žiedais ir tik po to atneša vaisius, taip ir atsidavę gauna dvasines realizacijas kai priima prieglobstį prie Šrimati Radharanės lotosinių pėdų.

VĖZDAS (gada) – Šis ženklas nurodo, kad lotosinės Šri Radhos pėdos padeda apsaugoti bhaktą nuo nuodėmingo poelgio.

ALTORIUS (vedi) Šis ženklas simbolizuoja jog visos nuodemės sudega medituojant į Šrimati Radharani pėdas kaip kad ir ugnies aukojimo metu. Be to, galima būtų pažymėti, jog taip kaip visata palaikoma brahmanų atliekamais ugnies ritualais, panašiai ir tie kurie savo mintis paaukojo Šri Radhos pėdoms prisideda prie visos kūrinijos palaikymo.

IETIS (sakti) – šis ženklas įkvėps tuos, kurie nori nutraukti apgailėtinus kasdieninius materialius ryšius. Tie kurie priima Šri Radhos prieglobstį, jokie sunkumai bei susipainiojimai jau nebaisūs (kadangi visos negandos įveikiamos tarsi aštrios ietės perverimu).

Tai taip nurodoma, jog Šrimati Radharanė yra Šaktimana, kitaip tariant natūrali  visų dieviškųjų galių (šakti) turėtoja, o jos tarnai yra visiškoje Jos globoje.

VIJOKLIS

Šrimati Radharanė tarsi vijoklis apsivijusi tamalo medį (Krišną). Taip pat ir atsidavusiejį tarsi vijokliai turėtų prisirišti prie Krišnos.

AUSKARAS – simbolizuoja/ nurodo į ausis, į klausymą. Krišna nuolatos klauso Šrimati Radharanės kojų varpelių skambesio, malonaus Jos balso, Jos meilės poemų, bei ragų skleidžiamų vinos pagalba (vina-muzikos instrumentas).

APYRANKĖ – Simbolinė reikšmė, jog Šrimati Radharanės lotosinės pėdos yra visuomet Krišnos rankose, kai Jis jas masažuoja (kaip kad apyrankė yra ant rankos).

KALNAS – Simbolizuoja Govardhanos Kalną, kuris yra pats Krišna ir tuo pačiu Krišnos atsidavęs. Kalnas labai džiaugiasi kai Šrimati Radharanės lotosinės pėdos Jį liečia.

KARO VEŽIMAS (KARIETA) – Karieta simbolizuoja praktikuojančio atsidavimo tarnystę protą, kuris nors ir labai imantrus bei išdidus, visgi turėtų būti sutelktas į Radharanės lotosines pėdas (tuomet be vargo galės judėti reikiama kryptimi link Goloka Vrindavano). Taip pat gali simbolizuoti ir Šri Krišnos protą, kuris paklūsta tik Šri Radhai, nes yra pavergtas Jos tyro atsidavimo Jam.

MIEŽIO GRŪDAS – Yra didžiojo piršto apačioje (kairės pėdos). Jis simbolizuoja, jog tiek, kurie rado prieglobstį prie Šrimati Radharanės pėdų be vargo peržengia nesibaigiantį gimimų ir mirčių ciklą (t.y. tas samsaros ratas atsidavusiems toks nežymus, tarsi grūdelis). Kitą reikšmė, jog grūdai padeda palaikyti gyvybę gyvosioms esybėms; panašiai ir lotosinės Šri Radhos pėdos maitiną sielą.

IŠTISA VINGIUOTA LINIJA – simbolizuoja išsigelbėjimą iš materialaus pasaulio. Atsidavę tvirtai įsikibę tą virvę prisitrauks prie Šri Radhos ir Šri Krišnos lotosinių pėdų ir taip persikels į Goloką Vrindavaną.

Simbolių reikšmės yra verstos iš knygų ir straipsnių, kai kurios prasmės sukurtos mano paties, ar impretuotos savitai.

Sudarant sąrašą ir rašant straipsnį remiausi:

Šri Šrimad Bhaktivedanta Vana Maharajo knyga “Madhu Smita Šri Radha”

Šrimad Bhagavatam 10.2 knyga, parašytą A.C. Bhaktivedantos Svamio Prabhupados mokinių. 10.30.28 (462-463 pusl. 2016);

Knyga Jaiva Dharma by Šrila Bhaktivinoda Thakura (Translated from the Hindi Edition of Tridandisvami Šri Šrimad Bhaktivedanta Narayana Maharaja) 681 pusl (2014 New Delhi, India)

Bhakti Purusottama Swami “Srimati Radharani” 2008 Kolkata CDC 63pusl.

Straipsniu Srimati Radharani’s Lotus Feet Auspicious Marks Meaning https://www.shyamantaka.com/2020/04/04/srimati-radharanis-lotus-feet-auspicious-marks-meaning/ (prieiga 2021 01 18)

Straipsniu Srimati Radharani’s Lotus Feet http://www.vrindavan.de/lotusfeet.htm (prieiga 2021 01 18)

vṛndāvaneśvari tavaiva padāravindaṁ maldos vertimas į lietuvių kalbą yra pagal Jagadananda Das anglišką vertimą (iš sanskrito);

Vaišnaviški produktai iš Shyamataka.com, kad būtų lengviau mediduoti į Šri Radhos Lotosines pėdas 🙂

Šrimati Radharanės pėdutės (raudonos, kaip pagrindinėje nuotraukoje)